Posted by: swst2010 | พฤษภาคม 19, 2011

ม61พใบงาน1

ส่งงานใบงานที่ 1 ที่นี่ค่ะ

Advertisements
Posted by: swst2010 | พฤษภาคม 19, 2011

เปิดเทอมใหม่

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน เทอมนี้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554ค่ะ

รายวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนคือวิชา การสร้างสรรค์ชิ้นงาน นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาดังนี้

หน่วยที่ 1 โปรแกรมสร้างงาน 4

– โปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

– โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงาน

โปรแกรม free ware
โปรแกรม share ware
โปรแกรม opensource
หน่วยที่ 2 การสร้างบล็อก 10

– ความรู้เกี่ยวกับบล็อก ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

– การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com

– การปรับแต่งค่าบล็อก

– การเปลี่ยนธีม

– การเขียนเรื่องในบล็อก

– การแสดงความคิดเห็น

– การใส่ภาพประกอบเนื้อเรื่อง

– การสร้างอัลบั้มรูป

– การสร้างลิ้งให้กับบล็อก

– การนำคลิปวีดิโอจาก http://www.youtube.com เข้าสู่บล็อก

หน่วยที่ 3 การสร้างคลิปการเรียนรู้ 10

– ความรู้เกี่ยวกับคลิป ความหมาย คุณค่า ประโยชน์

– การออกแบบสร้างคลิป

– การใช้กล้องวีดิโอ

– การถ่ายคลิปวีดิโอ

– การใช้โปรแกรม Premiere

การดาวส์โหลดโปรแกรม
การค้นหาคู่มือการใช้ในอินเทอร์เน็ต
การค้นหาคลิปการใช้โปรแกรม
ฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อ
– การนำคลิปนำเสนอใน http://www.youtube.com ในบล็อกของตนเอง

หน่วยที่ 4 โปรแกรมNamoFreemotion 8

– ความสามารถและสภาพแวดล้อมโปรแกรม

– การใช้เครื่องมือของโปรแกรม

– การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม

– การออกแบบและสร้างชิ้นงาน

หน่วยที่ 5 TOK 4

– การตั้งสมมติฐานและการหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้ (Knowing)

– แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู้จักหาทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด

– วิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ และวิธีการรับความรู้ (Ways of Knowing )

Posted by: swst2010 | มกราคม 31, 2011

ภาพกิจกรรม

This slideshow requires JavaScript.


Posted by: swst2010 | มกราคม 28, 2011

เพลงนะจ้ะ

Posted by: swst2010 | มกราคม 28, 2011

รูปกิจกรรม

This slideshow requires JavaScript.


Posted by: swst2010 | มกราคม 28, 2011

เพลงามเย็น

Posted by: swst2010 | มกราคม 26, 2011

สามล้อผ่อเมืองน่าน

Posted by: swst2010 | มกราคม 26, 2011

ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ที่มา http://kruarisara.wordpress.com/2010/03/30/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80/

Posted by: swst2010 | มกราคม 26, 2011

ข่วงเมืองน่าน

Posted by: swst2010 | มกราคม 25, 2011

บทที่1 บทนำ

บทที่1 บทนำ
ประกอบไปด้วย
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Posted by: swst2010 | มกราคม 25, 2011

ส่วนนำ

ส่วนนำ
ประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
คำขอบคุณ
บทคัดย่อ อธิบายถึงวิธีการดำเนินงาน ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ

Posted by: swst2010 | มกราคม 25, 2011

ทดสอบ

Posted by: swst2010 | มกราคม 19, 2011

กิจกรรมCAS

Posted by: swst2010 | มกราคม 19, 2011

ฟุตบอลนะจ้ะ

Posted by: swst2010 | มกราคม 19, 2011

ความหมายโครงงนคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทำโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Posted by: swst2010 | มกราคม 18, 2011

TOK

ให้นักเรียนเขียนประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับของแต่ละคน

ให้นักเรียนเขียนงานในส่วนที่นักเรียนได้รับมอบหมายว่าได้กำลังงานอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค อะไรบ้าง ได้แก้ไขอย่างไร
ในกลุ่มนะคะเขียนคนละ 1 หน้าก็เพียงพอค่ะ

Posted by: swst2010 | มกราคม 18, 2011

บทที่4

บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ให้ักเรียนบอกการวิเคราะห์ข้อมูล ดูตัวอย่างได้ที่เว็บ http://kruarisara.wordpress.com/

Posted by: swst2010 | มกราคม 18, 2011

บทที่ 3

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ

ให้นักเรียนบอกว่ามีวิธีกาดำเนินงานอย่าง เป็นข้อๆ

Posted by: swst2010 | มกราคม 18, 2011

ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์

ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทำโครงงาน ซึ่งอาจมีผู้ศึกษามาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้า
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted by: swst2010 | มกราคม 4, 2011

บทที่2

บทที่2

Older Posts »

หมวดหมู่