ม.6/5

ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/5   ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
ชื่อกลุ่ม
สมาชิก
1……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
2……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
3……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..

ลิ้ง เว็บ เช่น

http://nonsasom1.wordpress.com/ โดยให้ทดสอบว่าสามารถเปิดเว็บของนักเรียนได้

Advertisements

Responses

 1. 1.นางสาว อันเจอลา ไชยเรียน เลขที่29 ม.6/5
  2.นางสาว อัมพิกา กันทะ เลขที่30 ม.6/5
  3.นางสาว วันทนีย์ กุนการินทร์ เลขที่45 ม.6/5

  http://wantaneekunkarin.wordpress.com/

 2. ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/5 ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
  ชื่อกลุ่ม Baa gril
  สมาชิก
  1.นาย ชาญชัย ถาตา เลขที่ 2 ม.6/5
  2.นางสาว สุปรีย์ญา แสงหิรัญ เลขที่ 28 ม.6/5
  3.นางสาว ปริมญาดา พรมจักร เลขที่ 40 ม.6/5

  http://vongola65.wordpress.com

 3. ชื่อกลุ่ม Slur
  สมาชิก
  1. นายเกียรติศักด์ สุทธเขต เลขที่ 10 ม.6/5
  2 นางสาวภวดี สายอิ่นแก้ว เลขที่ 24 ม.6/5
  3. นางสาวนงนุช ศรีวิราช เลขที่ 39 ม.6/5
  http://sw392410.wordpress.com

 4. ชื่อกลุ่ม I’m in love
  สมาชิก
  1นางสาวศศิวิมล วงค์ทา เลขที่ 26 ม.6/5
  2นางสาวสุภาวดี ต๊ะวงค์ เลขที่ 46 ม.6/5
  3นางสาวพัชรัตน์ ธิเสนา เลขที่ 23 ม.6/5
  4.นางสาวอุบลลักษณ์ เงินนวล เลขที่ 47 ม.6/5

  http://fonyuyying.wordpress.com

 5. ชื่อกลุ่ม jbg
  สมาชิก
  1นางสาวรุ่งนภา ดีเอ็ม เลขที่ 43 ม.6/5
  2นางสาวชมพูนุช มงคล เลขที่36 ม.6/5
  3นางสาว กิ่งกมล เชี่ยวสุวรรณ เลขที่ 34 ม.6/5
  http://kikanom.wordpress.com

 6. ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/5 ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
  ชื่อกลุ่ม daimoipam
  สมาชิก
  1นางสาวดวงพร จันทร์ติ๊บแก้ว เลขที่ 20 ม.6/5
  2นางสาวสุนิษา คำฝั้น เลขที่ 27 ม.6/5
  3นางสาวณิชกมล อุดใจ เลขที่ 38 ม.6/5
  4นางสาวกัลยรัตน์ ไตรฟื้น เลขที่ 31 ม.6/5
  http://daimoipam.wordpress.com

 7. นาย ธีรวัฒน์ ยังเกิด เลขที่ 14 ม.6/5
  นาย ถัคพล ปาสม เลขที่ 15 ม.6/5
  นายศตวรรษ แก้วมาเรียน เลขที่ 16 ม.6/5

  http://sw25408.wordpress.com

 8. ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/5 ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
  ชื่อกลุ่ม
  สมาชิก
  1นาย อุวัฒน์ บุญญาทรัพย์ เลขที่ 8 ม.6/5
  2นางสาว จารีรัตน์ มินออน เลขที่ 35 ม.6/5
  3นาวสาว รัตติกาล ดีสีใส เลขที่ 48 ม.6/5
  http://jareerat210.wordpress.com

 9. ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/5 ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
  ชื่อกลุ่ม
  สมาชิก
  1นาย ธนดล ธรรมไชย เลขที่ 4 ม.6/5
  2นางสาว คริษฐา สิงศาร เลขที่ 18 ม.6/5
  3นาวสาว รัตนาวดี กันทอง เลขที่ 42 ม.6/5

  http://kataomjame65.wordpress.com

 10. 1นายคมสัน ปัญญาทิพย์ เลขที่1 ม.6/5
  2นางสาวกฤษณา อุนันตา เลขที่33 ม.6/5
  3นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยธิ เลขที่41 ม.6/5

  http://mikekylovely.wordpress.com/

 11. 1.น.ส. ดวงฤทัย ภูมิสุวรรณ เลขที่ 19 6/5
  2.น.ส. ปทุมทิพย์ อินวุฒิ เลขที่22 6/5
  3.น.ส. เยาวภา มูลหล้า เลขที่ 25 6/5
  http://bewty6522.wordpress.com

 12. ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/5 ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
  ชื่อกลุ่ม
  สมาชิก
  1 นาย กฤษฎา จิณหล้า เลขที่ 9 ม.6/ 5
  2 นาย ธีรพงษ์ ช่างทอง เลขที่ 13 ม.6/5
  3 นาย ณํฐสิท คำอุ่น เลขท่ี 3 ม.6/5

  http://sw65313.wordpress.com/wp-admin/index.php

 13. ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/5 ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
  ชื่อกลุ่ม
  สมาชิก
  1.นายวีรยุทธ ก๋าจ๋อม เลขที่ 7ม.6/5
  2.นายเฉลิมเกียรติ พารีจันทร์ เลขที่ 11 ม.6/5
  3.นางสาวชลธิชา ชินวงค์ เลขที่ 37 ม.6/5

  https://kanesodo.wordpress.com

 14. นาย นิพนธ์ รินนานนท์ เลขที่ 5
  นาย ราเมนทร์ คำชุ่ม เลขที่ 6
  นางสาว กรรณิการ์ ศรีนวล เลขที่ 32
  http://joshzaza.wordpress.com

 15. นายดีแดน พนมพิบูล เลขที่ 12
  นายอนุวัฒน์ ตุ้ยน้อย เลขที่ 17
  http://sw25364.wordpress.com/

 16. ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/5 ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
  สมาชิกชื่อกลุ่ม –[O]nly–
  นาย ธีรวัฒน์ ยังเกิด เลขที่ 14 ม.6/5
  นาย ภัคพล ปาสม เลขที่ 15 ม.6/5
  นายศตวรรษ แก้วมาเรียน เลขที่ 16 ม.6/5

  http://sw25408.wordpress.com/

 17. สมาชิก
  1 นาย กฤษฎา จิณหล้า เลขที่ 9 ม.6/ 5
  2 นาย ธีรพงษ์ ช่างทอง เลขที่ 13 ม.6/5
  3 นาย ณํฐสิท คำอุ่น เลขท่ี 3 ม.6/5
  http://sw65313.wordpress.com/

 18. สมาชิก
  1นาย ธนดล ธรรมไชย เลขที่ 4 ม.6/5
  2นางสาว คริษฐา สิงศาร เลขที่ 18 ม.6/5
  3นาวสาว รัตนาวดี กันทอง เลขที่ 42 ม.6/5
  http://www.aomjamekat.wordpress.com


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: