ม.6/7

ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/7   ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
ชื่อกลุ่ม
สมาชิก
1……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
2……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
3……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..

ลิ้ง เว็บ เช่น

http://nonsasom1.wordpress.com/ โดยให้ทดสอบว่าสามารถเปิดเว็บของนักเรียนได้

Advertisements

Responses

 1. ชื่อกลุ่ม กระดาษสา
  สมาชิก
  1นาย คณิน ไชยวุฒิ เลขที่ 1 ม.6/7
  2นาย ณัฐกิตติ์ ศรีโชติโยทัย เลขที่ 4 ม.6/7
  3นาย ทรงพิสิฐ ปิ่นสันเทียะ เลขที่ ม.6/7
  4นาย ธนภัทร วิชัยยา เลขที่ 8 ม.6/7

  http://palm607.wordpress.com

 2. ชื่อกลุ่ม KAD-NAN
  สมาชิก 6/7
  1นาย ทินกร รักศิลป์ เลขที่ 2
  2นส. ภัทราวดี ธิราช เลขที่ 20
  3นส. หทัยรัตน นิลคง เลขที่ 42
  4นส. อัมภิการ์ มงคล เลขที่ 44
  http://pattravadee.wordpress.com

 3. ชื่อกลุ่ม Ryoma echizen
  สมาชิก
  1. น.ส.ธนารีย์ อารินทร์ต๊ะ เลขที่ 15
  2. น.ส.วรินทิพย์ อินต๊ะนา เลขที่ 22
  3. น.ส.จิราภรณ์ ทองทีฆา เลขที่ 47
  http://bosome.wordpress.com

 4. ชื่อกลุ่ม PN2
  สมาชิก
  1. นางสาว ภารดา สุริยะพรม เลขที่ 21 ม.6/7
  2. นางสาว วิภาวี ยาอุด เลขที่ 40 ม.6/7
  3. นางสาว อรณิชา ยอดออน เลขที่ 43 ม.6/7

  http:/wiphawee.wordpress.com

 5. กลุ่ม pajzaub ปีใหม่ม้ง
  นางสาวจันจิรา ไชยหาญ เลขที่26
  นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณ์ เลขที่29
  นางสาวอารีย์ คงพิริยะนันท์ เลขที่45
  http://pajzaub.wordpress.com

 6. กลุ่มchangeการเปลี่ยนแปลง
  นายคมกริช สุธรรม เลขที่3
  นายณัฐชัย ในคำ เลขที่5
  นายนฤเบศร์ สุหล้า เลขที่9
  http://aabbccddrr.wordpress.com/

 7. ชื่อกลุ่ม Girls lovely
  น.ส.พจนีย์ กามีวงศ์ เลขที่18
  น.ส.วนิชญา เพ็งปาน เลขที่35
  น.ส.โศรยา ศรีทา เลขที่ 38

  http://mean555.wordpress.com

 8. ชื่อกลุ่ม การทำขนมเทียน
  สมาชิก
  1.นางสาววิชชุดา ต๊ะเฮิง เลขที่ 23 ม.6/7
  2.นางสาวสุริษา ขันใจ เลขที่ 24 ม.6/7
  3.นางสาวกรณิการ์ แก้วศรีทอง เลขที่ 25 ม.6/7

  http://ddd607.wordpress.com

 9. ชื่อกลุ่ม lolipoppy
  สมาชิก
  นาย เตียมศักดิ์ ภูวงศ์ เลขที่ 6 ม.6/7
  น.ส. พรพรรณ ผลทิพย์ เลขที่ 31 ม.6/7
  น.ส. ลักขณา ศิริอุวานนท์ เลขที่ 34 ม.6/7
  น.ส. วนิตยา ผาวังยศ เลขที่ 36 ม.6/7

  http://lolipoppy.wordpress.com/

 10. ชื่อกลุ่ม จิตอาสารักษ์น่าน
  สมาชิก
  1.นางสาวพิมพ์กนกกร ใจฟู เลขที่ 32 ม.6/7
  2.นางสาวสุวิทตา อิสระ เลขที่ 41 ม.6/7
  3. นางสาวณิชกานต์ ติละบาล เลขที่ 46 ม.6/7

  http://pimkanokkorn.wordpress.com

 11. ชื่อกลุ่ม love to you
  สมาชิก
  นาย พนุพงษ์ ภาพโพธิ เลขที่ 10 ม.6/7
  นาย เลิศฤทธิ์ แสนสุข เลขที่ 11 ม.6/7
  นาย ศุภชัย อินปัน เลขที่ 12 ม.6/7
  นาย เสฐียรพงศ์ สวนสม เลขที่ 13 ม.6/7

  http://tonpanupong.wordpress.com

 12. กลุ่ม เด็กละคร
  สมาชิก
  น.ส. กมลรัตน์ อินต๊ัแปง เลขที่ 14 ม.6/7
  น.ส. บุษรินทร์ บุึญมี เลขที่ 30 ม.6/7

  http://sw1430.wordpress.com/

 13. ชื่อกลุ่ม wangzhouxi
  สมาชิก
  น.ส. นงนภัส สีหราช

  http://wangzhouxi.wordpress.com

 14. กลุ่ม pig

  สมาชิก
  นางสาว ปาณิศา ทิขัด เลขที่ 17 ม.6/7
  นางสาว ภัทราภรณ์ มูลหล้า เลขที่ 19 ม.6/7
  นางสาว นัฐทิชา อุปละ เลขที่ 28 ม.6/7
  http://hmomaefon.wordpress.com/

 15. กลุ่ม pajzaub ปีใหม่ม้ง
  นางสาวจันจิรา ไชยหาญ เลขที่26
  นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณ์ เลขที่29
  นางสาวอัมภิการ์ มงคล เลขที่44
  นางสาวอารีย์ คงพิริยะนันท์ เลขที่45
  http://pajzaub.wordpress.com

 16. น.ส. ธันยากร สุดเทียน ม.6/7 เลขที่ 27
  น.ส. มินทนา ก๋าคำ ม.6/7 เลขที่ 33
  น.ส. ศรัณย์ภัทรา พิชัย ม.6/7 เลขที่ 38

  http://overoil93.wordpress.com

 17. นางสาว วรรณรุณีย์ ผัดผล ม.6/7
  http://wanrunee100.wordpress.com/

 18. นางสาว มินทนา ก๋าคำ ม.6/7 เลขที่33
  http://taewsw.wordpress.com/about/
  รหัส 1559900216567sw


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: